Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11maja 2010 r. nr 1520 sprawie wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 49, dla obszaru ograniczonego granicą planu Nr 46 (wzdłuż ulicy Komisji Edukacji Narodowej), północną granicą pasa drogowego projektowanej obwodnicy, granicą terenów PKP, granicą planu Nr 32 (ul. Odrodzenia i Sikorskiego), granicą planu Nr 41 (ul. Sikorskiego i Paderewskiego) do granicy..
Data publikacji 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 14.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXVI/1520/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 11 maja 2010 r.

 

w sprawie wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 49, dla obszaru ograniczonego granicą planu   Nr 46 (wzdłuż ulicy Komisji Edukacji Narodowej), północną granicą pasa drogowego projektowanej obwodnicy, granicą terenów PKP, granicą planu Nr 32 (ul. Odrodzenia i Sikorskiego), granicą planu Nr 41 (ul. Sikorskiego i Paderewskiego) do granicy Parku Wrocławskiego – ul. Wrocławska, położonego na terenie górniczym „Małomice I”.

 

Na podstawie art. 17 pkt 2, art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz.880; z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124);
w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu zawiadomienia Prezydenta Miasta Lubina z dnia 19 kwietnia 2010 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Lubinie Uchwały Nr LXI/211/09 z dnia 26 października 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 49, dla obszaru ograniczonego granicą planu Nr 46 (wzdłuż ulicy Komisji Edukacji Narodowej), północną granicą pasa drogowego projektowanej obwodnicy, granicą terenów PKP, granicą planu Nr 32 (ul. Odrodzenia i Sikorskiego), granicą planu Nr 41 (ul. Sikorskiego i Paderewskiego) do granicy Parku Wrocławskiego – ul. Wrocławska,położonego na terenie górniczym „Małomice I”,  Zarząd Powiatu w Lubinie postanawia zgłosić następujące wnioski:

 

1)      nie planować nowych bezpośrednich zjazdów na drogę powiatową nr 1193D ul. Paderewskiego – klasy Z,

2)      ograniczyć do wartości minimalnej odległości zabudowy od granicy pasa drogowego ze względu na możliwe oddziaływanie niekorzystne drogi, min. 8,0 m od granicy projektowanej linii rozgraniczającej pas drogowy, 

3)      ustalić poszerzenie pasa drogowego ul. Paderewskiego od strony lecznicy dla zwierząt o co najmniej 5m z przeznaczeniem na urządzenia związane z ruchem  ( obecnie granica leży tuż przy krawężniku ),

4)      dla gruntów w granicach działki nr 289/8 ustalić funkcję drogi publicznej lokalnej lub dojazdowej co zapewni dostęp do drogi publicznej dla następujących obiektów: Miejskiej Hali Sportowej na działce nr 289/3, Młodzieżowemu Domu Kultury na działce nr 289/9, Zespołowi Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie na działce  nr 289/10 oraz Miedziowemu Centrum Kształcenia Kadr na działce nr 289/1. We wszystkich wymienionych obiektach świadczone są usługi o charakterze ponadlokalnym,

5)      dla gruntów  w granicach działki nr 289/7 oraz działki nr 289/9 ( Młodzieżowy Dom Kultury) zachować dotychczasową funkcję oświaty oraz dodać funkcję sportu i rekreacji wraz z parkingami,

6)      dla gruntów w granicach działki nr 289/10 ( Zespół Szkół Zawodowych  wewnętrznymi i parkingami,

7)      dla gruntów w granicach działki nr 290/197 dodać funkcję drogi wewnętrznej, 

8)      dla gruntów w granicach działki nr 289/5 ustalić funkcję mieszkalno-usługową,    

9)      dla gruntów w granicach działki nr 318 ustalić funkcję usług administracji, dla działki nr 204 utrzymać funkcję komunikacyjną z parkingiem.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.06.2010    Utworzenie dokumentu.