Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11maja 2010 r. nr 1519 w sprawie wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 10, dla obszaru ograniczonego torami kolejowymi relacji Lubin – Głogów, północną granicą miasta Lubina do drogi krajowej nr 3 oraz granicami planów Nr 24 i Nr 38 (droga krajowa nr 3) do torów kolejowych, położonego na terenie górniczym „Lubin I”.
Data publikacji 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 14.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXVI/1519/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 11 maja 2010 r.

 

w sprawie wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 10, dla obszaru ograniczonego torami kolejowymi relacji Lubin – Głogów, północną granicą miasta Lubina do drogi krajowej nr 3 oraz granicami planów Nr 24 i Nr 38 (droga krajowa nr 3) do torów kolejowych, położonego na terenie górniczym „Lubin I”.

 

Na podstawie art. 17 pkt 2, art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz.880; z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124);
w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu zawiadomienia Prezydenta Miasta Lubina z dnia 20 kwietnia 2010 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Lubinie Uchwały Nr XLV/168/09 z dnia 23 lutego 2009 r. o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 10, dla obszaru ograniczonego torami kolejowymi relacji Lubin – Głogów, północną granicą miasta Lubina do drogi krajowej nr 3 oraz granicami planów Nr 24 i Nr 38 (droga krajowa nr 3) do torów kolejowych, położonego na terenie górniczym „Lubin I”, Zarząd Powiatu
w Lubinie postanawia zgłosić następujące wnioski:

 

1)      ustalić dla gruntów w granicach działek nr nr 75, 76 i 1/8 ( tzw. „Mały stadion”) funkcję terenu pod zabudowę obiektami sportowymi, obiektami związanymi z usługami noclegowymi i gastronomią, parkingami wraz z obsługą komunikacyjną tego terenu,

2)      dla gruntów w granicach działki nr 64/3 ustalić funkcję terenu pod zabudowę obiektami sportowymi ( hala widowiskowo-sportowa ), obiektami związanymi z usługami noclegowymi i gastronomią, parkingami wraz z obsługą komunikacyjną tego terenu,

3)      ustalić dojazd z drogi krajowej nr 3 do działki nr 64/3 poprzez działkę nr 52,

4)      włączyć dz. nr nr 1/10, 1/9 i 50/21 do drogi lokalnej biegnącej od istniejącego  węzła drogi krajowej nr 3 i ul. Hutniczej  zgodnie z rys. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubina drogi lokalnej,

5)      włączyć działkę nr 1/3 do pasa drogi lokalnej biegnącej od drogi krajowej nr 3 zgodnie z rys. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubina.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.06.2010    Utworzenie dokumentu.