Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2010 r. nr 1507 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 01.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 01.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXI/1507/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220  i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28 poz. 142) i art.15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220 poz. 1420 i Nr 227 poz. 1505 z 2009 r. Nr 19 poz.101, Nr 65 poz. 545, Nr 91 poz. 742, Nr 206 poz.1591, Nr 219 poz. 1706, Nr 223 poz. 1778, Nr 157 poz. 1241)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powierza się jednostce organizacyjnej Powiatu Lubińskiego – Zarządowi Dróg Powiatowych w Lubinie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą – droga powiatowa nr 1192D  w Lubinie” w zakresie jak w §2.

 

 

§ 2

 

Upoważnia się Panią Renatę Napieralska – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego w zakresie:

- wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą – drogą powiatową nr 1192D w Lubinie” oraz do zawarcia umów z wykonawcami dotyczących przedmiotowego zadania i zaciągania zobowiązań do wartości łącznie 1 356 600 zł.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Mirosławowi Gojdziowi Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zarząd Dróg  Powiatowych w  Lubinie wnioskuje o upoważnienie dla Renaty Napieralskiej -p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad  ul. Hutniczą – drogą powiatową nr 1192D w Lubinie” gdyż kwota planowanego zamówienia publicznego przekracza kwotę wymienioną w § 1 pkt 2 uchwały Nr CCLXVII/1481/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 20 kwietnia  2010 r.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.06.2010    Utworzenie dokumentu.