Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2010 r. nr 1504 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego.
Data publikacji 24.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia 24.05.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXX/1504/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 oraz poz. 146) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. Nr 36, poz. 155; z 1993 r. Nr 83, poz. 390; z 1999 r. Nr 67, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 § 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie z Kościołem Zielonoświątkowym Zbór w Lubine z siedzibą w Lubinie, ul. Leśna 6 porozumienia w sprawie organizacji nauki religii kościoła zielonoświątkowego, w treści jak  w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Ryszarda Kabata Członka Zarządu Z-cę Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska do podpisania porozumienia.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Uchwała jest realizacją potrzeb oświatowych w zakresie nauczania religii Kościoła zielonoświątkowego na terenie Powiatu Lubińskiego. W myśl  § 2 ust. 2 wymienionego w uchwale rozporządzenia MEN organ prowadzący szkoły organizuje naukę religii w międzyszkolnej grupie
w przypadku, gdy na naukę religii danego wyznania zgłosi się w jednej szkole mniej niż siedmiu uczniów. Nauczyciel religii prowadzący zajęcia w pozaszkolnym punkcie katechetycznym jest zatrudniany przez dyrektora szkoły wskazanego przez organ prowadzący (§ 5 ust. 3 rozporządzenia.).

Zgodnie z wykazem przedstawionym przez Marka Świrka, pastora Zboru w Lubinie, przy ul. Leśnej 6, w roku szkolnym 2010/2011 na lekcje religii kościoła zielonoświątkowego uczęszczać będzie łącznie 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lubiński.

 Z uwagi na liczbę uczniów deklarujących wolę nauki, proponuje się, aby zajęcia religii Kościoła zielonoświątkowego były realizowane w jednej grupie międzyszkolnej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo i zostały włączone do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowychchi Ogólnokształcących w Lubinie. Nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje zostanie zatrudniony przez dyrektora ww. szkoły w wymiarze 2/18 etatu. Załączniki
1.   Załacznik do 1504.doc (37.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
24.05.2010    Utworzenie dokumentu.