Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Mechaniczne koszenie traw z poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.
Data publikacji 21.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia 21.05.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 101913-2010 z dnia 2010-04-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubin
Wykonywanie mechanicznego koszenia traw z poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wg Załączników Nr 1 i Nr 2 do projektu umowy zawierających szczegółowe wykazy dróg powiatowych i...
Termin składania ofert: 2010-05-10


Lubin: Mechaniczne koszenie traw z poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie
Numer ogłoszenia: 138770 - 2010; data zamieszczenia: 21.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 101913 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Mechaniczne koszenie traw z poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonywanie mechanicznego koszenia traw z poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wg Załączników Nr 1 i Nr 2 do projektu umowy zawierających szczegółowe wykazy dróg powiatowych i wojewódzkich. Zakres prac obejmuje drogi powiatowe i wojewódzkie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie z podziałem na zadania: - ZADANIE Nr 1 - drogi powiatowe - długość poboczy - 190,704 km, powierzchnia poboczy przewidziana do koszenia wynosi - 554 187 m2 x 2 (dwukrotne koszenie) = 1 108 374 m2, średnia szerokość koszenia pasa poboczy -1,50 m. - ZADANIE Nr 2 - drogi wojewódzkie - długość poboczy - 283,780 km, powierzchnia poboczy przewidziana do koszenia wynosi - 444 612 m2 x 2 (dwukrotne koszenie) = 889 224 m2, średnia szerokość koszenia pasa poboczy - 1,50m, a na łukach wewnętrznych na całej szerokości w celu uzyskania optymalnej widoczności. Realizacja zamówienia w 2010 roku polega na dwukrotnym koszeniu poszczególnych odcinków poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich (wg. załączonych wykazów dróg). Wykonanie zamówienia polega na mechanicznym koszeniu kosiarkami bijakowymi traw na poboczach dróg powiatowych i wojewódzkich, kosiarkami wysięgnikowymi oraz kosami spalinowymi obkaszanie drzew, znaków drogowych oraz innych urządzeń drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm. Szczegółowe wymagania, zakres i rodzaj usług podaje Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.31.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Roboty Ziemne i Budowlane Dariusz Żubert, ul. gen. J. Bema 7, 59-307 Raszówka, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 209747,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 80902,72

·           Oferta z najniższą ceną: 80902,72 / Oferta z najwyższą ceną: 217544,28

·           Waluta: PLN.

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
24.05.2010    Edycja dokumentu
21.05.2010    Utworzenie dokumentu.