Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 20 kwietnia 2010 r. nr 1499 w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
Data publikacji 13.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia 13.05.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXVII/1499/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146)  oraz art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153,poz. 1270 z 2004r. Nr 162, poz. 1692 z 2005r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118, Nr 264, poz. 2205 z 2006r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536, Nr 217, poz.1590 z 2007r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831, Nr 221, poz. 1650 z 2008r. Nr 190, poz. 1171, Nr 216, poz. 1367 z 2009r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 1179, Nr 178, poz. 1375, Nr 216, poz. 1676, Nr 221, poz.1736) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 19 marca 2010r. znak SKO/GN – 415/81/2010. Treść skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                    § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

           

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy decyzją znak SKO/GN – 415/81/2010 z dnia 19 marca 2010r. po rozpatrzeniu wniosku Starosty Lubińskiego z dnia 19 lutego 2010r. o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymało w mocy swoją decyzję znak SKO/GN – 415/79/2009 z dnia 19 stycznia 2010r., którą odmówiono Staroście Lubińskiemu stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Lubina z dnia 22 sierpnia 2008r. nr 146/2008 znak GG.XII.7430 – 42/08, zatwierdzającej podział działki o numerze ewidencyjnym 126, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, stanowiącej współwłasność Lesława Kurenia – udział ¼ części, Ireny Lindmajer – w udziale ¼ części i Ewy Żelichowskiej – w udziale 2/4 części. W związku z tym, że decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa materialnego – art. 98 oraz art. 93 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, która zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.05.2010    Utworzenie dokumentu.