Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 20 kwietnia 2010 r. nr 1484 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 07.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia 07.05.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXVII/1484/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592  z  2002 r.  Nr 23  poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Upoważnia Panią Ewę Janiszewską – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z zawarciem umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie Brodów gmina Rudna oznaczonych numerami geodezyjnymi jako działki 36, 38, 247, 248, 253, 254 o łącznej powierzchni 7,2299 ha z przeznaczeniem na cele rolne, na okres 3 lat.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej wnioskiem z dnia 08.03.2010 r., Nr ZSP. L.dz. 150/2010 wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy w związku ze złożoną przez osobę fizyczną ofertę na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie Brodów gmina Rudna oznaczonych numerami geodezyjnymi jako działki 36, 38, 247, 248, 253, 254 z przeznaczeniem na cele rolne.

            Z uwagi na fakt, że Zarząd Powiatu uchwałą Nr CCLXV/1463/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. upoważnił Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności tej jednostki tylko do zawierania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń, niezbędne jest podjęcie tej uchwały.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
07.05.2010    Utworzenie dokumentu.