Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr 1454 w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
Data publikacji 19.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia 19.04.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXV/1454/2010
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 6 kwietnia 2010 r.

w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 181 poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz uchwały Nr XLVI/315/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

§ 1

Rozdysponowuje     się     środki    Państwowego    Funduszu     Rehabilitacji    Osób Niepełnosprawnych  w  2010 roku:
1) w rehabilitacji zawodowej kwotę 500 000,00 zł przeznacza się na:
     a)  przystosowanie   tworzonych   lub   istniejących    stanowisk   pracy   dla osób,        

          stosownie  do  potrzeb  wynikających   z   ich   niepełnosprawności,   adaptacji   

          pomieszczeń  zakładu  pracy  do  potrzeb osób   niepełnosprawnych,  adaptacji

          lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie  niepełnosprawnej  funkcjonowanie

          w zakładzie pracy,  dokonywanie  zwrotu  kosztów  zatrudnienia pracowników

          pomagających pracownikom niepełnosprawnym w  pracy – 0,00 zł,

  b)  dofinansowanie   do  wysokości  50%   oprocentowania   kredytu    bankowego
             zaciągniętego   na kontynuowanie działalności gospodarczej
– 0,00zł,
       
c)  szkolenia  i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych – 30 000,00 zł,
       d)  staże i przygotowania zawodowe osób niepełnosprawnych – 30 000,00 zł,
       e)  środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej,  rolniczej  albo  na wniesienie
            wkładu do spółdzielni socjalnej – 120 000,00 zł,
        f)  zwrot kosztów   wyposażenia    stanowiska    pracy   osoby  niepełnosprawnej
             – 320 000,00 zł,

 2) w rehabilitacji społecznej kwotę 1 683 803,00  zł przeznacza się na:
 a) dofinansowanie   uczestnictwa   osób   niepełnosprawnych  i  ich   opiekunów      
      w turnusach rehabilitacyjnych – 90 000,00 zł,
 b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 16 820,00 zł,
 c) dofinansowanie    zaopatrzenia   w   sprzęt    rehabilitacyjny,    przedmioty   
     ortopedyczne i środki pomocnicze – 111 363,00 zł,
 d) dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu   
      się  i technicznych – 60 000,00 zł,
 e) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
     – 1 405 620,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lubinie oraz Wydziałowi Spraw Społecznych.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Małgorzacie Drygas – Majce Staroście Lubińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

UZASADNIENIE

 

      Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr  14, poz. 92 z późn. zm.) Rada Powiatu w formie uchwały określiła zadania, na które przeznaczone zostały środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1 na rok 2009.  Zarząd Powiatu szczegółowo określił rozdysponowanie tych środków w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
19.04.2010    Utworzenie dokumentu.