Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr 1448 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011.
Data publikacji 15.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia 15.04.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXV/1448/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 6 kwietnia 2010 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011.

 

Na podstawie art. 32, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;  Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz § 24 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U.  Nr 26, poz. 232 Dz. U.z 2009 r. Nr 31, poz. 208) w związku z  art. 5, ust. 7 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 Nr 31, poz. 206 , Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala,  co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr CCLVII/1394/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1.      § 1, ust. 4, po pkt. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) IV Liceum Ogólnokształcące w Lubinie – innowacja pedagogiczna – klas policyjna – 1 oddział – 30 uczniów”.

 

§ 2

Zobowiązuje się Wydział Edukacji, Kultury i Sportu do upowszechnienia informacji o planowanych liczbach oddziałów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych wraz z podaniem zawodów kształcenia zawodowego.

 

§ 3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu, Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Lubinie podjął uchwały Nr CCLXI/1416/2010 w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie wdrożenia innowacji pedagogicznej – klasa policyjna.
Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu w piśmie KO/WRE/4036/7/2010 z dnia 18.03.2010 r. poinformował o przyjęciu do wiadomości i realizacji w roku szkolnym 2010/2011 innowacji pedagogicznej, organizacyjno-programowej pod nazwą „Klasa Policyjna” w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie.

W związku z powyższym istnieje konieczność zmiany uchwały w sprawie naboru uczniów
do klas pierwszych.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
15.04.2010    Utworzenie dokumentu.