Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2010 r. nr 1444 w sprawie zawarcia umowy.
Data publikacji 15.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia 15.04.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXIV/1444/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 marca 2010 r.

                                                  

 

w sprawie zawarcia umowy.

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7a oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753) oraz §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych ( Dz. U. Nr 53, poz. 435 )  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim umowy Nr P-21/2010 o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1192D Lubin  ul. Hutnicza, etap 2 Część: I od km 0+131,7 do km 0+650,0, IV od km 1+681 do km 1+830” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” , w sprawie przyjęcia dotacji celowej w kwocie nie większej niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

2.    Umowa , o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia Członka Zarządu Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej do podpisania umowy określonej w §1. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zarząd Dróg  Powiatowych w  Lubinie wnioskuje o upoważnienie dla Małgorzaty Drygas –Majki Starosty Lubińskiego i Mirosława Gojdzia Członka Zarządu Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej do podpisania Umowy nr P-21/2010 o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1192D Lubin ul. Hutnicza , etap 2 Część: I od km 0+131,7 do km 0+650,0, IV od km 1+681 do km 1+830” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwa „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” w związku z przyznaniem dotacji celowej zgodnie z listą zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2010 roku z budżetu państwa zatwierdzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 17-12-2009 r.



Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
15.04.2010    Utworzenie dokumentu.