Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2010 r. nr 1414 w sprawie zawarcia porozumienia.
Data publikacji 30.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia 30.03.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLX/1414/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 3 marca 2010 r.

 

 

w sprawie zawarcia porozumienia.

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7a oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lubin a Powiatem Lubińskim                     w sprawie przekazania dotacji celowej w kwocie 200 000,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D Bukowna - Lisiec” . 

2.    Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnienia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia Członka Zarządu Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej do podpisania przedmiotowego Porozumienia. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zgoda Zarządu Powiatu w Lubinie jest niezbędna do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D Bukowna - Lisiec”. Realizacja inwestycji poprawi stan techniczny nawierzchni drogowej, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi. Współudział w finansowaniu przedsięwzięcia Gminy Lubin znacznie przyspieszy wykonanie zaplanowanych na rok bieżący robót na zadaniu jw.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.03.2010    Utworzenie dokumentu.