Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2010 r. nr 1409 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Data publikacji 30.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia 30.03.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLX/1409/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 3 marca 2010 r.

 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na   podstawie   art.  32   ust.  2  pkt  2  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r.   o    samorządziepowiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753)   oraz art. 66  i  art. 67 ust 1 pkt.1 lit.b  ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U.   z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz.1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz.101, Nr 65, poz.545, Nr 91, poz. 742, Nr 223, poz. 1778, Nr 219, poz.1706, Nr 206, poz. 1591, Nr 157, poz. 1241),  Zarząd Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.: „Organizacja i realizacja koncertu  „Nie lękajcie się ”- najpiękniejsze piosenki z Tryptyku Świętokrzyskiego”.

§ 2

 

Powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zamówienia z wolnej ręki  na  zadanie jw., w następującym składzie:

1. Przewodniczący              -  Krzysztof Maciejak

2. Sekretarz                         -  Ryszard Siwak

3. Członek                           -  Krzysztof Wojciechowski

 

§ 3

Zatwierdza zaproszenie do negocjacji.

 

§ 4

 

Wykonanie   uchwały   powierza  Wydziałowi Projektów i Promocji.

 

 

§ 5

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Małgorzacie Drygas-Majce - Staroście Lubińskiemu.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Koncert jest organizowany z okazji 5  rocznicy śmierci Jana Pawła II.

Koncert jest realizacją zadania własnego powiatów – promocja powiatu.

W znacznej części koszt organizacji koncertu jest pokrywany z dotacji przyznanej przez Fundację Polska Miedź.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.03.2010    Utworzenie dokumentu.