Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24 lutego 2010 r. nr 1406 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2010r.”
Data publikacji 30.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia 30.03.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLVIX/1406/2010

ZARZĄDU POWIATUW LUBINIE

z dnia 24 lutego 2010 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2010r.”

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r. Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593 i Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz.1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz.651 z 2008 r. nr 209 poz. 1316, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120) oraz uchwały Nr XLIII/281/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2010 r.” Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

 

1. Ogłasza konkurs ofert na  powierzenie lub wsparcie  wykonania  zadań  publicznych

   wynikających z „ Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami

   prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na  2010 r.”

2. Ogłoszenie o konkursie należy zamieścić w „Gazecie Wyborczej”, prasie lokalnej „ Polska.

    Gazeta Wrocławska”, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubinie oraz

     na tablicy ogłoszeń.

3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Członkowi Zarządu – Panu Ryszardowi Kabatowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
1.   Załącznik do uchwały 1406.doc (10.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.03.2010    Edycja dokumentu
30.03.2010    Dodano załącznik "1."
30.03.2010    Utworzenie dokumentu.