Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 16 lutego 2010 r. nr 1399 w sprawie konkursu na najciekawszy program zajęć pozalekcyjnych z chemii w szkołach w ramach projektu „Era inżyniera-programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego’’ oraz powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu.
Data publikacji 11.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia 11.03.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLVII/1399/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 16 lutego 2010 r.

 

w sprawie konkursu na najciekawszy program zajęć pozalekcyjnych z chemii w szkołach    w ramach projektu „Era inżyniera-programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego’’ oraz powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu.

 

Na  podstawie  art. 32  ust. 1, ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r. o  samorządzie  powiatowym ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz..1806;   z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759 z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753  ) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa  wymogi formalne i merytoryczne ogłoszonego konkursu,  zasady i termin jego ogłoszenia i rozstrzygnięcia.

§ 2

I INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zarząd Powiatu Lubińskiego- realizator projektu „Era Inżyniera –programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego” zaprasza nauczycieli chemii do udziału w Konkursie na najciekawszy program zajęć pozalekcyjnych z chemii z wykorzystaniem technik informacyjnych  realizowanych w następujących szkołach:

II LO w Lubinie:

klasa I -1 grupa

klasa II-3 grupy

klasa III-2 grupy

2. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych programów zajęć pozalekcyjnych o których mowa w ust. 1, które pozwolą na zrealizowanie założeń projektu:

- przygotowanie  uczniów do matury

- wyrównanie dysproporcji edukacyjnych

-wzmocnienie kompetencji kluczowej

3. Program zajęć dla klas III powinien obejmować okres od marca 2010 do kwietnia 2010      (2 godz. lekcyjne tygodniowo) łącznie 16 godzin lekcyjnych. Program zajęć dla klas I, II

powinien obejmować okres od marca 2010 do maja 2010 (1 godzina tygodniowa), łącznie 12 godzin lekcyjnych.

4. W ogłoszonym Konkursie nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych . Wartość konkursu nie przekracza wyrażonej w złotych równoważnej kwoty 14 000 euro.

 

II OGŁOSZENIE KONKURSU

Regulamin konkursu przyjęty niniejszą Uchwałą zostanie umieszczony na stronie internetowej powiatu www.bip@powiat-lubin.pl oraz zostanie rozesłany pocztą mailową do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego.

III ZASADY KONKURSU:

 Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się nauczyciele, którzy posiadają min. 2- letnie doświadczenie  w prowadzeniu zajęć z chemii z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej.

 

IV ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

 1. kartę zgłoszenia zawierającą dane osobowe uczestnika Konkursu (formularz do pobrania załącznik nr1)
 2. akt nadania stopnia awansu zawodowego

3.      program zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich lub co najmniej jednego z zajęć

a)      program zajęć pozalekcyjnych z chemii z wykorzystaniem technik informacyjnych  dla klas III   dla wymiaru godzin lekcyjnych- 16

b)      program zajęć pozalekcyjnych z chemii z wykorzystaniem technik informacyjnych dla klas, I, dla wymiaru godzin lekcyjnych- 12

c)      program zajęć pozalekcyjnych z chemii z wykorzystaniem technik informacyjnych dla klas, II dla wymiaru godzin lekcyjnych- 12

 

 1. Kompletne zgłoszenia konkursowe należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego    w Lubinie, ul. Kilińskiego 12 b pok.113 do dnia 25.02.2010r. do godz. 15.30.
 2. Nie będą rozpatrywane zgłoszenie konkursowe:

a)      złożone po terminie

b)      nie zawierające kompletu wymaganych dokumentów

 

 

 

V OCENA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH

 1. Oceny zgłoszeń konkursowych i wyboru nauczycieli, którzy zostaną rekomendowani do negocjacji warunków umowy, dokona Komisja powołana przez Starostę.
 2. Przy ocenie zgłoszeń konkursowych będą brane następujące kryteria:

a)      treści merytoryczne zawarte w programach zajęć, które pozwolą zrealizować cele projektu (ilość przyznanych punktów: od 1-16 za konspekt dla klas III,  od 1-12 konspekt dla klas I, II),

b)      doświadczenie zawodowe, stopień awansu zawodowego  (ilość przyznanych punktów do 6 pkt.),

c)      stosowanie technik informacyjnych w realizacji programu (ilość przyznanych       punktów: za każdą godz. 1 pkt).

 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wyniki konkursu i lista laureatów zostanie głoszona na stronie internetowej www..bip.powiat-lubin.pl w zakładce ogłoszenia w terminie:

do dnia 03.03.2010

 1. Laureaci zostaną  telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną  zaproszeni do negocjacji warunków umowy-zlecenie.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Ewa Gierałt e- mail e.gieralt@oswiata-lubin.pl

Dorota Zioło e- mail d.ziolo@oswiata-lubin.pl

 

§ 3

 

1.      Starosta Lubiński powoła Komisję ds. rozstrzygnięcia Konkursu w następującym składzie:

a)      4 przedstawicieli organu prowadzącego, w tym przewodniczącego komisji,

b)      4 przedstawicieli szkół objętych programem

 

§ 4

 1. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji. Pierwsze posiedzenie komisji zostanie zwołane w terminie od dnia 26.02.2010r.  do dnia 02.03.2010r. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 2. Rozstrzygnięcia komisji zapadają większością liczby głosów, przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 

§ 5

Do zadań komisji należy:

 1. sprawdzenie prawidłowości złożonych ofert
 2. ustalenie wysokości przyznanych punktów
 3. ustalenie listy uczestników zaproszonych do negocjacji warunków umowy.

 

§ 6

 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół obejmujący w szczególności :

1.  listę uczestników konkursu z podaniem ilości przyznanych punktów

      2.  listę odrzuconych oferentów

      3. listę uczestników konkursu zaproszonych do negocjacji warunków umowy

          na realizację programu.

      2.  Protokół z posiedzenia komisji podpisuje przewodniczący i sekretarz komisji.

 

§ 7

Z laureatami konkursu zostanie zawarta umowa zlecenie na realizację zajęć pozalekcyjnych        w oparciu o opracowany przez nich program..               

§ 8

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Starosta Lubiński.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
11.03.2010    Utworzenie dokumentu.