Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2008 roku nr 906 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 07.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia 07.01.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXII/906/2008

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 grudnia 2008 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

 

            Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

                                                                   

§ 1

 

Upoważnia Pana Jarosława Sierackiego Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie do zawarcia umowy z biegłym rewidentem - firmą Kancelaria Biegłych Rewidentów Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 84 w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za 2008 r.

 

§ 2

 

Umowa o badanie sprawozdania finansowego zostanie zawarta w terminie umożliwiającym podmiotowi, o którym mowa w § 1 wykonanie tego badania.

 

§ 3

 

Badanie sprawozdania finansowego będzie przeprowadzone w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

§ 4

 

Koszt badania sprawozdania finansowego w kwocie  9 150,00  zł. brutto ponosi jednostka badana.

 

§ 5

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Staroście Lubińskiemu.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Lubinie uchwały Nr XXXIII/189/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2008 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie, zachodzi konieczność podpisania umowy z biegłym rewidentem - firmą Kancelaria Biegłych Rewidentów Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 84.     

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
03.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
07.01.2009    Utworzenie dokumentu.