Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 16 lutego 2010 r. nr 1394 w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011.
Data publikacji 25.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia 25.02.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR  CCLVII/ 1394 /2010

ZARZĄDU  POWIATU  W  LUBINIE

z dnia 16 lutego 2010 r.

 

 

w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych
na rok szkolny 2010/2011
.

 

Na podstawie art. 32, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;  Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i
Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz § 24 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U.  Nr 26, poz. 232) w związku z  art. 5, ust. 7 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,
Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 Nr 31, poz. 206 , Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala,  co następuje:

 

§ 1

 

Ustala planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych, liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych oraz szkół i oddziałów specjalnych na rok szkolny 2010/2011 w następujących szkołach:

1.  I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie

    – 7 oddziałów  -  217 uczniów.

 

2.  II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

    – 8 oddziałów – 234 uczniów.

 

3. Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie

1)      III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie – 1 oddział – 30 uczniów,

2)      Technikum Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie kształcące w zawodzie:

a)      technik mechanik – 2 oddziały  – 60 uczniów

b)      technik górnictwa podziemnego –  2 oddziały – 60 uczniów,

c)      technik elektronik – 1 oddział – 30 uczniów,

d)      technik elektryk –  1 oddział –  30 uczniów,

e)      technik telekomunikacji – 1 oddział –  30 uczniów

f)        technik informatyk -  1 oddział  - 30  uczniów,

g)      technik teleinformatyk – 1 oddział – 30 uczniów,

h)      technik ochrony środowiska – 1 oddział – 30 uczniów.

3)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Lubinie kształcąca w zawodzie:

a)      ślusarz –  1 oddział –  30 uczniów,

b)      wielozawodowa (3 letnia) – 1 oddział – 30 uczniów.

 

4. Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie:

1)      IV Liceum Ogólnokształcące w Lubinie –   1 oddział -   30 uczniów,

2)      Technikum Nr 2 w Lubinie kształcące w zawodzie:

a)      technik ekonomista –  2 oddziały –  60  uczniów,

b)      technik handlowiec –  1 oddział -   30 uczniów,

c)      technik logistyk –  1 oddział –  30 uczniów,

d)      technik hotelarstwa – 1  oddział –  30 uczniów,

e)      technik obsługi turystycznej – 1 oddział – 30 uczniów.

3)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Lubinie kształcąca w zawodzie:

       a) sprzedawca – 1 oddział – 30 uczniów.

 

5.  Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie:

1)      V Liceum Ogólnokształcące w Lubinie –  1 oddział integracyjny – 20 uczniów,

-  1 oddział sportowy –  28 uczniów..

2)      Technikum Nr 3 w Lubinie kształcące w zawodzie:

a)      technik pojazdów samochodowych –  1 oddział –  30 uczniów,

b)      technik budownictwa –  1 oddział –  30 uczniów.

3)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Lubinie kształcąca w zawodzie:

a)      elektromechanik – 0,5 oddziału –  15 uczniów,

b)      elektryk –  0,5 oddziału –  15 uczniów,

c)      murarz –  0,5 oddziału   - 15  uczniów,

d)      technolog robót wykończeniowych w budownictwie – 0,5 oddziału
– 15  uczniów,

e)      mechanik pojazdów samochodowych –  1 oddział – 30 uczniów,

f)        wielozawodowa (2 letni okres kształcenia) –  1 oddział –  30 uczniów,

g)      wielozawodowa (3 letni okres kształcenia) –  1 oddział –  30 uczniów.

 

6. Zespół Szkół w Chróstniku:

1)      Technikum w Chróstniku kształcące w zawodzie:

a) technik spedytor –  0,5 oddział – 15 uczniów,

b) technik architektury krajobrazu –  0,5 oddziału –  15 uczniów,

c) technik mechanik – 1 oddział – 30 uczniów.

 

7. Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej

1)      Technikum w Rudnej  kształcące w zawodzie:

a)      technik agrobiznesu –  0,5 oddziału –  14 uczniów,

b)      technik organizacji reklamy – 0,5 oddziału – 14 uczniów

2)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rudnej kształcąca w zawodzie:

a)      wielozawodowa –  1 oddział –  28 uczniów.

 

8. Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie

1)      Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim  w Lubinie  - 2 oddziały – 18 uczniów,

2)      Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lubinie – 2 oddziały – 18 uczniów,

3)      Specjalne Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim w Lubinie – 1 oddział – 10 uczniów,

4)      Specjalne Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lubinie – 1 oddziały – 9 uczniów,

 

9. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych

1)      Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim  w Szklarach Górnych  -  1 oddział – 16 uczniów,
oraz 1 oddział dla uczniów z autyzmem,

2)      Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Szklarach Górnych –  1 oddział –  8 uczniów,

3)      Specjalne Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim w Szklarach Górnych –  1 oddział –  16 uczniów,

4)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Szklarach Górnych – 2 oddziały –
 32 uczniów,

5)      Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Szklarach Górnych – 1 oddział –
 8 uczniów.

 

Szkoły dla dorosłych:

10. Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie

1)      Technikum Uzupełniające dla Dorosłych  Nr 1 w Lubinie  kształcące w zawodzie:

a)      technik mechanik –  1 oddział –  42 słuchaczy.

2)      Technikum dla Dorosłych w Lubinie kształcące w zawodzie:

a)      technik mechanik  -  1 oddział  - 42 słuchaczy,

b)      technik górnictwa podziemnego –  1 oddział  - 42 słuchaczy.

 

11. Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie:

      1) III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie – 1 oddział – 42 słuchaczy,

      2) II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 1 oddział – 42 słuchaczy.

      3) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lubinie kształcąca w zawodach:

          a) technik ekonomista – 1 oddział – 42 słuchaczy,

          b) technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1 oddział – 42 słuchaczy,

          c) technik administracji – 1 oddział – 42 słuchaczy.

 

12. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie.

    1)  I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie –  1 oddział –
           34 słuchaczy.

 

13.  Zespół Szkół  w Chróstniku.

1)      Szkoła Policealna w Chróstniku kształcąca w zawodzie:

a)        technik spedytor – 1 oddział – 30 słuchaczy.

 

14. Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej:

1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Rudnej kształcąca w zawodzie:

a)      rolnik –  1 oddział –  30 słuchaczy,

2)      Technikum dla Dorosłych w Rudnej kształcące w zawodzie:

a) technik agrobiznesu – 1 oddział – 30 słuchaczy.

3) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Rudnej kształcące w zawodzie

a)      technik agrobiznesu – 1 oddział –  30 słuchaczy.

4) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Rudnej kształcąca w zawodzie:

a) technik rachunkowości –  1 oddział –  30 słuchaczy.

 

§ 2

 

1.      Ustala się minimalna liczbę uczniów klas pierwszych na 28 osób, z tym, że oddział nie może liczyć więcej niż 34 uczniów w szkołach ogólnodostępnych. W oddziałach sportowych ustala się minimalną liczbę uczniów na 28 osób, z uwzględnieniem specyfiki kształcenia sportowego. W klasach integracyjnych liczba uczniów wynosi od 15 do 20, w tym 3 - 5 uczniów posiadających orzeczenia. W szkołach specjalnych liczba uczniów ustala się zgodnie z przepisami dot. ramowych statutów tych szkół.

2.      W sytuacji braku naboru do planowanego oddziału dyrektor szkoły występuje
z pisemnym wnioskiem do Zarządu Powiatu w Lubinie o przeprowadzenie naboru dodatkowego wraz z szczegółowym uzasadnieniem.

 

 

§ 3

 

Zobowiązuje się Wydział Edukacji, Kultury i Sportu do upowszechnienia informacji
o planowanych liczbach oddziałów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych wraz
z podaniem zawodów kształcenia zawodowego.

 

§ 4

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu.
Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu w Lubinie, w związku z  art. 5, ust. 7 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 24 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, ustala planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011.

Planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych ustalono na  podstawie przedłożonych wniosków przez dyrektorów szkół, po  uwzględnieniu danych demograficznych dotyczących ilości absolwentów gimnazjów w powiecie oraz analizy rekrutacji naboru na rok szkolny 2009/2010; (w przypadku roku szkolnego część szkół miała problemy z naborem uczniów do klas pierwszych; z planowanych 53 oddziałów dla 1707 uczniów przyjęto do klas pierwszych 1378 uczniów  do 48 klas).

 

Tab. 1. Zestawienie ofert naboru młodzieży w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Typ szkoły

Liczba

oddziałów

Liczba miejsc  dla uczniów

1.

Liceum ogólnokształcące

19

552

2.

Technikum

21

628

3.

Zasadnicza szkoła zawodowa

9

263

4.

Razem

49

1448

 

            W roku szkolnym 2010/2011 przygotowano 1448 miejsc w  szkołach, dla 1220 absolwentów gimnazjów z terenu Powiatu Lubińskiego. W naborze bierze udział także Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie, które planuje nabór do 4 klas po 30 uczniów oraz Liceum Profilowane wchodzące w skład Zespołu Szkół Społeczno-Socjalnych w Lubinie, które planuje nabór do 2 klas po 30 uczniów.

Liczba klas pierwszych w szkołach specjalnych uwarunkowana jest ilością otrzymanych skierowań do kształcenia specjalnego.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
25.02.2010    Utworzenie dokumentu.