Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 16 lutego 2010 r. nr 1393 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 25.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia 25.02.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLVII/1393/2010

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 16 lutego 2010 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnia z dniem 1 lutego 2010 r. Panią Joannę Bałasz – dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie, a w szczególności do:

   1) udzielania zamówień publicznych i zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umów dotyczących bieżącego utrzymania jednostki w ramach przyznanych środków budżetowych,

   2) zawierania umów na remonty do wysokości środków określonych w planie finansowym jednostki,

   3)  zawierania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń dla potrzeb jednostki,

  4) reprezentowania jednostki w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym w sprawach wynikających z bieżącej działalności jednostki oraz do udzielania   pełnomocnictw procesowych w tych sprawach. 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
25.02.2010    Utworzenie dokumentu.