Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2008 roku nr 905 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Lubinie.
Data publikacji 07.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia 07.01.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXII/905/2008

ZARZĄD POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 grudnia 2008 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie  zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;  Nr 200, poz. 1688;  Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759,z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w  sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Lubinie.

2. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu  w Lubinie.

 

 

§ 2

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwość kontynuowania nauki. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty.

III Liceum Profilowane w Lubinie nie uruchomiło kształcenia uczniów. W związku z powyższym, należy zlikwidować szkołę, która  nie prowadzi kształcenia.Wniosek o likwidację szkoły złożył dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie pismo Nr ZSZiO/5419/12/2008.Załączniki
1   Załącznik do uchwały Nr 905.doc (39 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
03.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
07.01.2009    Utworzenie dokumentu.