Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 26 stycznia 2010 r. nr 1375 w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.
Data publikacji 11.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLII/1375/2010

ZARZĄD POWIATU W LUBINIE

z dnia  26 stycznia 2010 r.

 

 

w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.

 

Na podstawie art. 32  ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;  Nr 200, poz. 1688;  Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz § 3 ust. 1 pkt. 5 oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. Nr 99, poz. 1073) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia wystąpić do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” dla:

1.  Władysława Śniechowskiego,

2.  Mirosława Romańczyka,

3.  Krystyny Stefanii Rutkowskiej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie, Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” dla osób, których działalność wybitnie przyczyniła się do rozwoju oświaty i wychowania.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN wniosek o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” przedkłada Ministrowi Edukacji Narodowej organ prowadzący szkołę. Wniosek organu prowadzącego szkołę wymaga pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)