Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 26 stycznia 2010 r. nr 1370 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 11.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLII/1370/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 stycznia 2010 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

            Na podstawie  art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i  z 2008 r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz.753) i art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r.  Nr 223 poz. 1655, z 2008r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220 poz. 1420 i Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 19 poz.101, Nr 65 poz. 545,  Nr 91 poz.742,  Nr 206 poz. 1591, Nr 219 poz. 1706, Nr 223 poz. 1778, Nr 157 poz. 1241 ) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powierza się jednostce organizacyjnej Powiatu Lubińskiego – Zarządowi Dróg Powiatowych w Lubinie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi 1219D Lubin – Obora ul. Jana Pawła II w Lubinie – Etap II ”  w zakresie jak w § 2.

 

 

§ 2

 

Upoważnia się Panią Renatę Napieralską – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego w zakresie:

- wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi 1219D Lubin – Obora ul. Jana Pawła II w Lubinie – Etap II” oraz do zawarcia umów z wykonawcami dotyczących przedmiotowego zadania  i zaciągania zobowiązań do wartości łącznie 5 500 000 zł.

 

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Mirosławowi Gojdziowi Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wnioskuje o upoważnienia dla Renaty Napieralskiej – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa                     drogi 1219D Lubin – Obora  ul. Jana Pawła II w Lubinie – Etap II” gdyż kwota planowanego zamówienia publicznego przekracza kwotę wymienioną w § 1 pkt 2 uchwały                                           Nr LXXXIV/456/2007 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 5 grudnia 2007 r.

                                   Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)