Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 26 stycznia 2010 r. nr 1368 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zajęć feryjno-sportowych.
Data publikacji 11.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA Nr CCLII/1368/2010

ZARZĄDU POWIATUW LUBINIE

       z dnia 26 stycznia 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zajęć feryjno-sportowych.

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 58 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr  162,  poz. 1568  i z 2004 r. Nr  102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759 i z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

 

1. Przeznacza kwotę 4 950 zł ( sł. cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) na pokrycie

    kosztów zajęć feryjno-sportowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych

    prowadzonych  przez Powiat Lubiński  w  okresie ferii  zimowych  w 2010 r.

2. Ustala  wysokość godziny dydaktycznej na realizację zajęć feryjno - sportowych w kwocie     30 zł brutto.

    Źródło finansowania: Dział 801 – Oświata i wychowanie,

                                        Rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 4300     

 

§ 2

Ustala przydział środków na zajęcia feryjno-sportowe:

 

Lp.

Nazwa jednostki oświatowej

Ilość przyznanych godzin

Wysokość przyznanych środków

1.

I LO im. M. Kopernika w Lubinie

20

600

2.

II LO w Lubinie

30

900

3.

Zespół Szkół nr 1 w Lubinie

30

900

4.

Zespół Szkół nr 2 w Lubinie

30

900

5.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących     w Lubinie

30

900

6.

Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie

25

750

 

Ogółem :

165

4 950

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Panu Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu Zastępcy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)