Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 19 stycznia 2010 r. nr 1365 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. utworzenia Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie.
Data publikacji 08.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia 31.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

 

 

UCHWAŁA NR CCL/1365/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 stycznia 2010 rok

 

 

 

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. utworzenia Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji  w Ścinawie.

 

     Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z uchwałą Nr XLIV/285/2009 Rady Powiatu
w Lubinie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w formie jednostki budżetowej oraz nadania jej statutu oraz art. 48 ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 181 poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Ustanawia Panią Joannę Bałasz – Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Dziecka w Ścinawie Pełnomocnikiem do reprezentowania Powiatu w sprawach organizacyjnych Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania
i Adopcji  w Ścinawie, zwanego dalej Centrum.

2.      Do zadań Pełnomocnika należy:

1)      Przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał, umów, regulaminów oraz struktury organizacyjnej Centrum.

2)      Przygotowywanie projektu planu finansowego Centrum na rok 2010.

3)      Zawarcie umowy najmu pomieszczeń na potrzeby tworzonego Centrum.

4)      Reprezentowania przed urzędami, bankami i instytucjami rządowymi
i samorządowymi w sprawach związanych z nadaniem placówce nr NIP, REGON, otwarcia rachunku bankowego placówki, itp.

 

 

§ 2

Zadania określone w § 1 Pełnomocnik będzie pełnił do czasu powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji  w Ścinawie.

 

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Piotrowi Czekajło - Wicestaroście.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.02.2010    Utworzenie dokumentu.