Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 22 grudnia 2009 r. nr 1344 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
Data publikacji 19.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia 19.01.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXLVI/1344/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 22 grudnia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, Nr 157 poz. 1241) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na usunięcie drzewa z nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 564/8, położonej w obrębie Rudna przy ul. Kolejowej 5, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej, oznaczonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Zgodę warunkuje wykonaniem na nieruchomościach nowych nasadzeń na warunkach   określonych przez organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

           

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej pismem z dnia 26 listopada 2009 r. wystąpił o wydanie zgody właściciela nieruchomości na usunięcie jednego drzewa z nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 564/8 położonej w obrębie Rudna przy ul. Kolejowej 5, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej.

Konieczność usunięcia drzewa związana jest planowaną inwestycją pn. „Rozbudowa kuchni w budynku internaty przy szkole – dz. nr 564/8 w Rudnej”. Ponadto, zarówno w chwili obecnej, jak i w momencie zakończenia realizacji inwestycji wnioskowane do usunięcia drzewo ze względu na jego rozmiar oraz posadowienie w bliskiej odległości od budynku może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynku oraz mienia.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
19.01.2010    Utworzenie dokumentu.