Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 15 grudnia 2009 r. nr 1330 zmieniająca uchwałę Nr CLXXIX/1007/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
Data publikacji 05.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia 05.01.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXLIV/1330/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 15 grudnia 2009 r.

 

 

zmieniająca uchwałę Nr CLXXIX/1007/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz uchwały Nr XXXV/217/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku zmienionej uchwałą Nr XLII/277/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 października 2009 r., Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

W uchwale Zarządu Powiatu w Lubinie Nr CLXXIX/1007/2009 z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r. zmienionej uchwałą Nr CLXXXVII/1055/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 21 kwietnia 2009 r., uchwałą Nr CXCI/1085/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 19 maja 2009 r., uchwałą Nr CCXXXII/1269/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 3 listopada 2009 r., uchwałą Nr CCXXXII/1284/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 17 listopada 2009 r. oraz uchwałą Nr CCXXXIX/1295/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 2) lit a) kwotę 96 447,00 zł zastępuje się kwotą 91 244,00 zł

2) w § 1 w pkt 2) lit c) kwotę 207 106,00 zł zastępuje się kwotą 229 315,47 zł

3) w §1 w pkt 2) lit d) kwotę 76 447,00 zł zastępuje się kwotą 59 440,53 zł

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Małgorzacie Drygas - Majka - Staroście Lubińskiemu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r. spowodowana jest zmniejszeniem wydatków w zadaniu „Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych” o kwotę 5 203,00 zł oraz w zadaniu „Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych” o kwotę 17 006,47 zł. Natomiast zwiększenie wydatków w zadaniu „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze” o kwotę 22 209,47 zł spowodowane jest koniecznością dostosowania form pomocy do bieżących potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.

Zmiana rozdysponowania środków finansowych na ww. zadania jest wynikiem rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.01.2010    Utworzenie dokumentu.