Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 15 grudnia 2009 r. nr 1326 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami w powiecie lubińskim za lata 2007-2008.
Data publikacji 05.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia 05.01.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXLIV/1326/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 15 grudnia 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami w powiecie lubińskim za lata 2007-2008.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), w związku z art. 14 ust. 12b i ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami w powiecie lubińskim za lata 2007-2008, stanowiące załącznik do  uchwały.

 

§ 2

Sprawozdanie określone w § 1 przekazuje Radzie Powiatu w Lubinie i Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 14 ust. 12b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zarząd powiatu przygotowuje sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

            Wykonanie opracowania pn. „Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami w powiecie lubińskim za lata 2007-2008” zostało zlecone, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz zgodnie z zarządzeniem nr 43/2008 Starosty Lubińskiego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro, Beacie Podgórskiej - przedsiębiorcy prowadzącemu działalność pod firmą „ALBEKO”, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, z którą w dniu 26.08.2009 r. podpisano umowę Nr 10/RO/2009.

            Firma „ALBEKO”, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, dnia 30 listopada 2009 r. przedłożyła ostateczną wersję opracowania pn. „Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami w powiecie lubińskim za lata 2007-2008” do odbioru.

Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zarząd powiatu przedkłada sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami radzie powiatu i zarządowi województwa.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.01.2010    Utworzenie dokumentu.