Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 8 grudnia 2009 r. nr 1314 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Data publikacji 05.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia 05.01.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXLII/1314/2009

ZARZĄDU POWIATU  W  LUBINIE

z dnia 8 grudnia 2009  roku

 

w  sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458  oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 zm. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)  Zarząd Powiatu w Lubinie  uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Powołuje Komisję Egzaminacyjną w składzie:

     1)  Ryszard Kabat – przedstawiciel organu prowadzącego    Przewodniczący,

     2)  Zenon Gadomski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

     3)  Jadwiga Ura - dyrektor  SOSW Szklary Górne,

4)   Anna Słowikowska – ekspert w zakresie wychowania fizycznego– nauczyciel gimnazjum,

5)   Agnieszka Perska- ekspert w zakresie filologii angielskiej  – nauczyciel szkoły zawodowej.

2. Komisję powołuje się w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Marii Świątczak-Łupiny – nauczyciela  kontraktowego
w SOSW Szklary Górne.

3. Obsługę kancelaryjną  zapewnia  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

 

§ 2

1. Ustala wynagrodzenie eksperta  wraz z kosztami delegacji w wysokości  90 zł brutto.

2. Finansowanie  pracy  komisji  zostanie zrealizowane  z  rozdziału  80195                   

     „ Pozostała działalność ”.

 

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 9b, ust 3a ustawy Karta Nauczyciela  nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Warunkiem nadania
nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, oraz w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Komisje egzaminacyjne, przeprowadzają postępowania egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do właściwego organu.

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wpłynął 22 października 2009 r.

W związku z powyższym uzasadnione jest powołanie Komisji Egzaminacyjnej.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.01.2010    Utworzenie dokumentu.