Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 8 grudnia 2009 r. nr 1311 w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.
Data publikacji 05.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia 05.01.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXLII/1311/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 8 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) oraz art. 184 ust. 2 pkt 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonuje zmian w budżecie Powiatu Lubińskiego na 2009 r., polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów                    o kwotę                                       42 700 zł

- zmniejszeniu planu wydatków                    o kwotę                                       42 700 zł

 

przemieszczeniu planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

                 

                 

§ 2

 

Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1, budżet przedstawia się następująco:

 

- dochody budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

   w wysokości                                                                                       100 345 867,55 zł

   w tym:                                                                                                  

- dochody bieżące                                                                                88 769 475,55 zł

   w tym m.in.

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji          6 722 210 zł
rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 

 

- wydatki budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

w wysokości                                                                               119 729 267,55 zł

z tego:                                                                                              

- wydatki bieżące                                                                          96 356 374,55 zł

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          55 483 492,36 zł

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.01.2010    Utworzenie dokumentu.