Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 24 listopada 2009 r. nr 1294 w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.
Data publikacji 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia 08.12.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXXVIII/1294/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 24 listopada 2009 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) oraz art. 184 ust. 2 pkt 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonuje zmian w budżecie Powiatu Lubińskiego na 2009 r., polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów                  o kwotę                                           5 243,82 zł

- zmniejszeniu planu wydatków                  o kwotę                                            5 243,82 zł

           

oraz przemieszczeniu planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

                 

                 

§ 2

 

Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1, budżet przedstawia się następująco:

 

- dochody budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

   w wysokości                                                                                             100 388 567,55 zł

   

 

 

z tego:                                                                              

 

- dochody bieżące                                                                                       88 812 175,55 zł

   w tym m.in.

 

 

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                          6 764 910 zł

-  dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu                      124 069,55 zł

 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie

  porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                           3 511 388 zł

 

 

- dochody majątkowe                                                                                      11 576 392 zł

w tym:

 

- dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                        471 300 zł

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu                                                           1 847 500 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego              2 333 369 zł                           

 

 

- wydatki budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

w wysokości                                                                                       119 771 967,55 zł

z tego:       

                                                                                      

 

- wydatki bieżące                                                                                         96 399 074,55zł

 

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                           55 581 347,55 zł

   - dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
na zadania realizowane na podstawie porozumień
między tymi jednostkami                                                                         740 577 zł

- dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych                                                            141 384 zł

                                           

 

   - wydatki majątkowe                                                                                        23 372 893 zł

 

w tym m.in.:

- na zadania inwestycyjne                                                                           20 972 460 

- na zakupy inwestycyjne                                                                       1 442 433 zł                                                      

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.Załączniki
1.   U z a s a d n i e n i e asia.doc (346 KB)
2.   Załącznik Nr 1.doc (70.5 KB)
3.   Załącznik Nr 2.doc (267.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.12.2009    Utworzenie dokumentu.