Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 24 listopada 2009 r. nr 1293 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali użytkowych.
Data publikacji 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia 08.12.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXXVIII/1293/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 24 listopada 2009 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali użytkowych.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592  z  2002 r.  Nr 23  poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753) i art. 25b oraz art. 43 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459  z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 204,2 m2 usytuowanych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie przy ul. Kościuszki nr 9 na prowadzenie działalności zakładowej orkiestry dętej i chóru górniczego, na okres 3 lat.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie wnioskiem z dnia 14.09.2009 r., Nr FK-2110/3/2009 wniósł o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (poprzednia umowa zawarta była na okres 3 lat) lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 204,2 m2 usytuowanych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie przy ul. Kościuszki nr 9 na prowadzenie działalności zakładowej orkiestry dętej i chóru górniczego z dotychczasowym jego dzierżawcę – KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie.

            Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna powiatu ma prawo zawierać kolejne umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia na tą samą nieruchomość lub jej część z tym samym podmiotem za zgodą Zarządu Powiatu  w Lubinie.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.12.2009    Utworzenie dokumentu.