Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 24 listopada 2009 r. nr 1291 w sprawie informacji o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości.
Data publikacji 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia 08.12.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXXVIII/1291/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 24 listopada 2009 r.

 

w sprawie informacji o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity tj. Dz.U. z2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753), art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 150 poz. 1251, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, N 98 poz.. 817) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108, z 2009 r. Nr 55 poz. 450) Zarząd Powiatu w Lubinie, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rokowań na zbycie nieruchomości.

2.      Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie na okres 7 dni oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubińskiego.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
1.   zał.1291.doc (28 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.12.2009    Utworzenie dokumentu.