Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 17 listopada 2009 r. nr 1283 zmieniająca uchwałę Nr LXXXVII/478/2007 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia 08.12.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXXVI/1283/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 17 listopada 2009 r.

 

 

 

zmieniająca uchwałę Nr LXXXVII/478/2007 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia
14 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592  z  2002 r.  Nr 23  poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

§ 1 pkt 3 uchwały Nr LXXXVII/478/2007 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 14 grudnia
2007 r. w sprawie udzielenia upoważnienia otrzymuje brzmienie:

„3) zawierania umów najmu, dzierżawy oraz użyczenia pomieszczeń będących
w trwałym zarządzie jednostki”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

Uzasadnienie

 

 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie wnioskiem z dnia 30.10.2009 r. wystąpił o udzielenie upoważnienia do zawierania umów użyczenia w związku ze złożoną ofertą Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego Oddział w Lubinie na użyczenie pomieszczenia w ww. budynku.

            Z uwagi na fakt, że Zarząd Powiatu uchwałą Nr LXXXVII/478/2007  z dnia 14 grudnia 2007 r. upoważnił Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności tej jednostki tylko do zawierania umów najmu i dzierżawy, niezbędne jest podjęcie tej uchwały.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.12.2009    Utworzenie dokumentu.