Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 6 października 2009 r. nr 1243 w sprawie zawarcia porozumienia.
Data publikacji 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia 16.10.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXV/1243/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 6 października 2009 r.

 

 

w sprawie zawarcia porozumienia.

 

 

Na podstawie art.7a i art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.  Nr 162,  poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rudna a Powiatem Lubińskim w sprawie wykonania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Orsk ( odcinku od budynku nr 36 do 64 )”.

2.      Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Upoważnienia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia Członka Zarządu Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej do podpisania przedmiotowego porozumienia. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

 

Uzasadnienie

 

 

Zgoda Zarządu Powiatu w Lubinie jest niezbędna do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1203D w m. Orsk (odcinek od budynku nr 36 do 64 )” Funkcję inwestora jak również środki na realizację zadania zabezpiecza Gmina Rudna. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i zapewni swobodne korzystanie z wydzielonego chodnika dla pieszych.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
16.10.2009    Utworzenie dokumentu.