Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 6 października 2009 r. nr 1242 w sprawie zasad udzielania grantów na projekty związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu Lubińskiego w 2010 r. oraz powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie grantów.
Data publikacji 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia 16.10.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXV/1242/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

  z dnia 6 października 2009 r.

 

w sprawie zasad udzielania grantów na projekty związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych w jednostkach  oświatowych Powiatu  Lubińskiego  w 2010 r. oraz powołania   komisji  ds. oceny  wniosków  o przyznanie grantów.

 

        Na podstawie art. 32 ust .2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r.         Nr  162,  poz. 1568  i z 2004 r. Nr  102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759 i z 2007 r. Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z  2009 r. Nr 92, poz. 753 )   Zarząd   Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje zasady udzielania grantów na projekty związane z organizacją zajęć   pozalekcyjnych   w   jednostkach   oświatowych   Powiatu   Lubińskiego  w  2010 r.

 

 § 2

1.Celem grantu jest udzielanie wsparcia finansowego na organizację zajęć pozalekcyjnych,

   które będą pomagały :

      1)   w wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz przygotowaniu uczniów do matury na

            poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

2)   w  zapewnieniu możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej

      w uczeniu się,

3)      w rozwiązywaniu problemów edukacyjno- zawodowych młodzieży będącej w trakcie nauki w szkołach,

4)      w organizacji zajęć o charakterze kulturalnym  i  artystycznym,

5)      w organizacji zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym,

 § 3

 

O grant na projekty związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych  Powiatu Lubińskiego mogą ubiegać się publiczne szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i inne jednostki oświatowe Powiatu Lubińskiego.

 

§ 4

Zasady finansowania projektów:

1) W ramach grantu mogą być sfinansowane wydatki faktycznie poniesione przez wykonawcę  na realizację projektu, udokumentowane rachunkami, fakturami, dowodami wpłat,  opisanymi na odwrocie, że dotyczą realizacji projektu objętego umową; realizowane najpóźniej do końca 30 listopada 2010 r.

2) Koszty przedsięwzięcia wykazane w zgłoszonym projekcie stanowią jeden z głównych elementów oceny wniosku i winny być przedstawione w formie kompletnego i rzetelnego  kosztorysu.

 § 5

1. Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o granty jest złożenie do dnia 15 grudnia 2009 r.  wniosku:

    1) wniosek musi być wypełniony czytelnie (komputerowo, maszynowo lub odręcznie

        pismem drukowanym),

    2) wniosek musi być kompletny oraz zawierać jasne i wyczerpujące odpowiedzi na

        wszystkie  postawione pytania,

    3) wniosek musi być sporządzony w jednym egzemplarzu i podpisany przez dyrektora

        szkoły lub jednostki oświatowej lub osobę przez niego upoważnioną.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 6

Warunkiem niezbędnym do rozliczenia przyznanych grantów jest wypełnienie i złożenie do   dnia 30 listopada 2010 r. sprawozdania z wykorzystania otrzymanych grantów  na realizację  zajęć pozalekcyjnych, według   wzoru  stanowiącego załącznik  Nr 2.

 

§ 7

1. Powołuje się Komisję do udzielania wsparcia finansowego na organizację zajęć   

    pozalekcyjnych w  jednostkach  oświatowych  Powiatu Lubińskiego  w  2010 r. w składzie:

1) Ryszard Kabat  - Członek  Zarządu, Przewodniczący Komisji,

2) Alicja Augustyniak - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,

3) Piotr Stefaniak – Członek Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki,

4) Marek Dłubała- Członek Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki,

                                                                                                                                                                          5) Barbara Danek – przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

 

2. Komisja  dokona   oceny    ofert   oraz    przedłoży    Zarządowi   Powiatu   w    Lubinie

    protokół   z   przeprowadzonych  czynności   ze  wskazaniem jednostek,  którym  zostaną

   przyznane  granty  wraz z uzasadnieniem .

§ 8

 

Nadzór nad wykonaniem  uchwały powierza  Staroście Lubińskiemu.

 

§ 9

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.Załączniki
1.   Załączniki do uchwały 1242.doc (339.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
16.10.2009    Utworzenie dokumentu.