Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 29 września 2009 r. nr 1233 w sprawie zmiany uchwały Nr CXLII/789/2008 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 30 września 2008 r.
Data publikacji: 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXIV/1233/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 29 września 2009 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr CXLII/789/2008 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 30 września 2008 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr CXLII/789/2008 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lubinie wprowadza się następującą zmianę:

- w § 1 zapis: „do dnia 30 września  2009 roku” zastępuje się zapisem: „do dnia 31 grudnia 2009 r.”.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Mając na uwadze podjęte przez Zarząd Powiatu w Lubinie na posiedzeniu w dniu              23 września 2009 r. działania zmierzające do likwidacji Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego  w Lubinie i utworzenia Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie, zachodzi konieczność przedłużenia zatrudnienia Pani Joannie Bałasz na stanowisku dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lubinie do dnia 31 grudnia 2009 r. do czasu zakończenia procedury likwidacyjnej Ośrodka.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)