Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 29 września 2009 r. nr 1230 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu.
Data publikacji: 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXIV/1230/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 września 2009 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592  z  2002 r.  Nr 23  poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważnia Pana Bronisława Tomaszewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Chróstniku do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z przeprowadzeniem remontu obiektu budowlanego Zespołu Szkół w Chróstniku w zakresie zgodnym z wnioskiem Dyrektora z dnia 08.09.2009 r., uzupełnionym pismem z dnia 18.09.2009 r., stanowiącymi załączniki do niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 2

 

Remont zostanie wykonany ze środków własnych Zespołu Szkół w Chróstniku.

 

§ 3

 

Zobowiązuje Dyrektora Wydziału Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych do współpracy oraz udzielenia wszechstronnej pomocy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

 

§ 5

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

 

            Dyrektor Zespołu Szkół w Chróstniku w dniu 08.09.2009 r. wystąpił z wnioskiem o wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przeprowadzenie remontu powyżej kwoty 1000 euro w związku z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie.

            Z uwagi na fakt, że Zarząd Powiatu uchwałą Nr XLIII/250/2007 z dnia 31 maja 2007 r. upoważnił Dyrektora Zespołu Szkół w Chróstniku do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności tej jednostki m.in. do zawierania umów  na remonty do kwoty 1000 euro w ramach środków budżetowych ustanowionych dla jednostki, niezbędne jest podjęcie tej uchwały.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)