Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 29 września 2009 r. nr 1227 w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie wydatków.
Data publikacji: 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXIV/1227/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 29 września 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie wydatków.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Wyraża zgodę na zmniejszenie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubinie o kwotę 5 499 000 złotych (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Zobowiązuje Skarbnika Powiatu do przygotowania projektu zmian w budżecie Powiatu Lubińskiego na 2009 rok określonych w ust. 1.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Skarbnikowi Powiatu.

 

 § 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Mirosławowi Gojdziowi  Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)