Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 24 września 2009 r. nr 1224 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
Data publikacji: 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXIII/ 1224 /2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

W projekcie uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, przyjętego uchwałą Nr CCXX/1208/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 11 września 2009 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

1/ Tabelę 3 „Zestawienie inwestycji drogowych” w całości zastępuje się nową Tabelą 3 „Zestawienie inwestycji drogowych” (załącznik Nr 1 do uchwały),

2/ W rozdziale 9.3 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie (załącznik Nr 2 do uchwały).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym wynikają z konieczności aktualizacji inwestycji zgodnie z  ich rzeczywistym przebiegiem w związku z realizacją nowych zadań uzasadnionych aktualnym stanem obiektów  oraz  faktycznymi  możliwościami  finansowania  inwestycji  z  budżetu  w  2009 r. Wieloletni Plan Inwestycyjny  wymaga okresowego aktualizowania uwzględniającego  posiadane środki finansowe i pozyskane dotacje.

       W przypadku inwestycji drogowych wprowadzono nową pozycję do WPI na 2010 r., która dotyczy zadania pn: „Przebudowa drogi  292 Rudna-Lubin”. Jest to związane z zamianą dróg z powiatowej 1220D i 1200D (częściowo) na drogę wojewódzką 292 na odcinku Rudna-Lubin. Zamiana dróg jest niezbędna do realizacji inwestycji pn: „Przeprawa przez Odrę Ciechanów-Radoszyce” i utworzeniem nowego międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego.

       W  przypadku inwestycji oświatowych i sportowych oraz publicznych dodano kolejne trzy inwestycje zawarte w tabeli nr 4 pkt 18, 19 i 20. Ponadto zostały przesunięte środki finansowe z zadania pn. „Prace termomodernizacyjne, remontowe i rozbudowa obiektów Zespołu Szkół nr 2  w Lubinie” na wykonanie terenów zielonych i boisk, o których mowa w pkt 15 w tabeli jw.


Załączniki

1.
  Załącznik 1,2 do uchwały 1224.doc
(90.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)