Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 23 września 2009 r. nr 1223 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację linii oświetleniowej.
Data publikacji: 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXII/1223/2009

ZARZADU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 września 2009 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację linii oświetleniowej.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz.753) oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 150 poz. 1251, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  Nr 220, poz. 1412 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42  poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na likwidację istniejącej linii oświetleniowej na nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 64/3 położonej w obrębie 1 miasta Lubina, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego, w ramach planowanej budowy hali widowiskowo – sportowej, przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

Uzasadnienie

 

W dniu 2 września 2009 r. został złożony przez Pana Jerzego Turzenieckiego, działającego z upoważnienia Powiatu Lubińskiego, wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą: Hala Widowiskowo – Sportowa w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie, dz. nr 64/3, obr. 1 m. Lubina. Po analizie wniosku i dołączonych do niego dokumentów, tj. w trakcie sprawdzania poprawności i kompletności załączników do wniosku i projektu budowlanego, Starosta Lubiński zgodnie z postanowieniem AB.7351-879/1/2009 w pkt 2 uzasadnienia do niniejszego postanowienia stwierdził co następuje - realizacja zamierzenia wymaga rozbiórki istniejącej zewnętrznej instalacji oświetleniowej znajdującej się na istniejącym parkingu, przebiegającej wzdłuż osi działek nr 64/3 i 64/1, co nie zostało uwzględnione w projekcie budowlanym.

W związku z powyższym niezbędne jest uzyskanie zgody właściciela działki nr 64/3 tj. Powiatu Lubińskiego na likwidację istniejącej linii oświetleniowej ze swojego terenu.  


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)