Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 września 2009 r. nr 1210 w sprawie pokrycia kosztów
Data publikacji: 17.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 15.09.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

UCHWAŁA NR CCXXI/1210/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 15 września 2009 r.

w sprawie pokrycia kosztów.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558   i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Wyraża zgodę na pokrycie kosztów zakupu nagród dla najlepszych drużyn VI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży  Pożarnych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  w dniu 20 września 2009 r. w Księginicach, do wysokości  2 950,00 zł  (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
  2. Niniejsza impreza jest elementem promocji powiatu.

Źródło finansowania :

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Projektów i Promocji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 UZASADNIENIE

Pokrycie kosztów zakupu nagród umożliwi wyróżnienie najlepszych drużyn VI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanych w dniu 20 września 2009 r. w Księginicach.

Zgodnie z sugestią Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za kwotę 2 946,00 zł  zakupione zostaną nagrody w formie:

  • generatora prądotwórczego 6 kv NT 270,
  • pompy szlamowej Honda Wb 30.

Ufundowanie nagród dla startujących drużyn będzie formą podziękowania za trud i zaangażowanie strażaków podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. 

Impreza będzie również elementem promocji powiatu.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)