Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 9 września 2009 r. nr 1206 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości
Data publikacji: 14.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 09.09.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

UCHWAŁA Nr CCXIX/1206/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 9 września 2009 r.

 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości.

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592  z  2002 r.  Nr 23  poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753) i art. 25b oraz art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459  z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817) oraz art. 701 Kodeksu cywilnego Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 

§ 1

1. Postanawia wydzierżawić na okres 30 lat z przeznaczeniem pod budowę obiektu hotelowego dla potrzeb EURO 2012 część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego położonej w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie oznaczonej jako działka nr 64/3 (obręb geodezyjny nr 1) o powierzchni 0,5051 ha  w granicach oznaczonych kolorem czerwonym na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LE1U/00046873/8.

2. Oddanie części nieruchomości określonej w ust. 1 następuje w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

§ 2

Ogłoszenie o przetargu w treści jak w załączniku nr 2 do uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lubinie, a także w prasie o zasięgu lokalnym. 

§ 3

Powołuje komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

1. Przewodniczący:        Jan Raduchowski

2. Sekretarz:                   Renata Tymczuk

3. Członkowie:   Joanna Krajewska-Niemczyk

4.                                Małgorzata Sulikowska

5.                                Rafał Bartkiewicz

§ 4

 Do zadań komisji należy w szczególności:

1) przeprowadzenie przetargu,

2) sporządzenie i przedstawienie Zarządowi Powiatu  protokołu z przetargu.

§ 5

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, komisja przedstawi Zarządowi Powiatu swoje stanowisko.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 7

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki

Załącznik nr 1 do uchwały
  zal_nr_1_do_1206.jpg
(568.95 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały
  zal_nr_2_do_1206.doc
(44 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)