Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 8 września 2009 r. nr 1204 w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.
Data publikacji: 11.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.09.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

UCHWAŁA NR CCXVIII/1204/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 8 września 2009 r.

 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 184 ust. 2 pkt 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje zmian w budżecie Powiatu Lubińskiego na 2009 r., polegających na:

 • zwiększeniu planu dochodów o kwotę  662 000 zł
 • zwiększeniu planu wydatków o kwotę  662 000 zł 

 oraz przemieszczeniu planu wydatków między paragrafami w ramach jednego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1, budżet przedstawia się następująco:

 • dochody budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r. w wysokości 104 876 346 zł

   w tym:                                                                                                 

 • dochody bieżące 88 622 254 zł

   w tym m.in.

 • dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6 785 992 zł
 • wydatki budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.w wysokości 124 259 746 zł

z tego:

 • wydatki bieżące 96 117 112 zł

      w tym m.in.

 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 919 954 zł

 § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie. 


U z a s a d n i e n i e

 

Zmiany budżetu wprowadzone załącznikami Nr 1 i 2 polegają na:  


 1. zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem 662 000 zł, które dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 1),
 2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 662 000 zł oraz przemieszczeniu wydatków miedzy paragrafami w ramach jednego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej  (zał. Nr 2).  

 

Dochody (zał. Nr 1)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W oparciu o decyzją Wojewody Dolnośląskiego, zawartą w piśmie Nr FB.I.MJ.3011-175/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r., określającą zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 wysokość dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, wynikających  z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. i ujętych w układzie wykonawczym, dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu dotacji na realizację zadań rządowych w:

 • dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 40 000 zł, 
 • w dz. 754 rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę      60 000 zł,
 • dz. 851 rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (składki za bezrobotnych) o kwotę 562 000 zł. 

 

Wydatki (zał. Nr 2)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Otrzymaną dotację w kwocie 40 000 zł przeznacza się do rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 na pokrycie kosztów usług związanych z zbyciem nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka nr 3.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Otrzymaną dotację w kwocie 60 000 zł przeznacza się do rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §§ 4060 (43 600 zł) i 4210 (16 400 zł) na wydatki płacowe funkcjonariuszy oraz pokrycie kosztów związanych z udziałem jednostek straży pożarnej w usuwaniu skutków powodzi. Ponadto zgodnie z wnioskiem Komendanta  w rozdz. 75411 przemieszcza się kwotę ogółem 5 259 zł z §§ 4220, 4350 i 4370 do §§ 4210, 4410 i 4430 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu budynku Komendy, pokrycie kosztów kursów pożarniczych, chemicznych i szkół pożarniczych oraz kosztów ubezpieczenia nowego samochodu operacyjnego. 

 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy  w Lubinie w rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z kwoty  817 000 zł do kwoty 1 379 000 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 


Załączniki

Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetowych
  zal_1_dochody.doc
(41.5 KB)

Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetowych
  zal_2_wydatki.doc
(44 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)