Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 4 września 2009 r.nr 1197 w sprawie udzielenia upoważnienia
Data publikacji: 08.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 04.09.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

UCHWAŁA NR CCXVII/1197/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 4 września 2009 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie  art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753) i art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r.  Nr 223 poz. 1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220 poz. 1420 i Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 19 poz.101, Nr 65 poz. 545 i Nr 91 poz.742) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 

§ 1

Powierza się przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi nr 1233D Miłosna - Karczowiska – Etap IIa w m. Raszówka”  w zakresie jak w § 2, jednostce organizacyjnej Powiatu Lubińskiego – Zarządowi Dróg Powiatowych w Lubinie.

 § 2

 

Upoważnia się Panią Renatę Napieralską – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego w zakresie:

  • wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi nr 1233D Miłosna - Karczowiska – Etap IIa  w m. Raszówka” oraz do zawarcia umów z wykonawcami dotyczących przedmiotowego zadania i zaciągania zobowiązań do wartości łącznie  5 444 000,00 zł.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Mirosławowi Gojdziowi Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej.

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Uzasadnienie

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wnioskuje o upoważnienie dla Renaty Napieralskiej – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie w celu przygotowania  i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi nr 1233D Miłosna - Karczowiska – Etap II a w m. Raszówka”, gdyż kwota planowanego zamówienia publicznego przekracza kwotę wymienioną w § 1 pkt 2 uchwały Nr LXXXIV/456/2007 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 5 grudnia 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)