Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 sierpnia 2009 r.nr 1189 w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.
Data publikacji: 27.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXIV/1189/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) oraz art. 184 ust. 2 pkt 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832,
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonuje zmian w budżecie Powiatu Lubińskiego na 2009 r., polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2 013 848 zł

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2 013 848 zł

           

oraz przemieszczeniu planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

                 

                 

§ 2

 

Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1, budżet przedstawia się następująco:

 

- dochody budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r. w wysokości 104 214 346 zł

    z tego:                                                                                                  


- dochody bieżące 87 960 254 zł

   w tym m.in.

   -dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji  rządowej  8 600 zł

   - dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu  58 748 zł


- dochody majątkowe16 254 092 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację inwestycji własnych powiatu   3 826 500 zł

 

- wydatki budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

w wysokości 123 597 746 zł

z tego:       

                                                                                     

- wydatki bieżące 95 455 112 zł

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  54 876 354 zł

 

- wydatki majątkowe  28 142 634 zł

w tym m.in.:

- na zadania inwestycyjne 26 373 267 zł

                                                                           

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.


Załączniki

uzasad.uchwała.doc
  uzasad.uchwała.doc
(79 KB)

Załącznik Nr 1uch.doc
  Załącznik Nr 1uch.doc
(46.5 KB)

Załącznik Nr 2uch.doc
  Załącznik Nr 2uch.doc
(66.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Grzegorz Lasecki

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)