Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 sierpnia 2009 r.nr 1161 w sprawie określenia zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla placówek oświatowych, celem opracowania projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.
Data publikacji: 20.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 20.08.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCX/1161/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie określenia zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla placówek oświatowych, celem opracowania projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r. 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, Nr 220, poz. 1419, z 2009 r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458), rozporządzenia MEN z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (Dz. U. Nr 235, poz. 1588), uchwały Nr XXXVIII/249/2005 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Lubińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz uchwały Nr L/342/2006 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Lubińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala procedurę przygotowania przez placówki oświatowe materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

 

§ 2

 

Część oświatową subwencji ogólnej, zaplanowaną dla Powiatu Lubińskiego na 2010 r., w całości  przeznacza się na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubiński oraz placówki oświatowe otrzymujące dotację z budżetu Powiatu Lubińskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

 

 

 

§ 3

 

Subwencja oświatowa na 2010 r. dla poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Powiat Lubiński jest naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (algorytm i standard).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki stanowiący podstawę do naliczenia subwencji dla jednostki ustala się na podstawie danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki

1.
  Załączniki 1161.doc
(84 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)