Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 sierpnia 2009 r.nr 1160 w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2010.
Data publikacji: 20.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 20.08.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
UCHWAŁA NR CCX/1160/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 sierpnia 2009 r.

 

 

w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2010.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), uchwały Nr XXXVIII/249/2005 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Lubińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz uchwały Nr L/342/2006 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Lubińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się procedurę przygotowania przez jednostki organizacyjne wymienione
w załączniku Nr 1 materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki

1.
  Załączniki 1160.doc
(89.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)