Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 sierpnia 2009 r.nr 1158 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę.
Data publikacji: 20.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 20.08.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCX/1158/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 sierpnia 2009 r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592  z  2002 r.  Nr 23  poz. 220,  Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459  z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Przeznacza się pod dzierżawę na okres 30 lat z przeznaczeniem pod budowę obiektu hotelowego dla potrzeb EURO 2012 część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego położonej w obrębie 1 miasta Lubina, oznaczoną numerem geodezyjnym jako działka 64/3 w granicach oznaczonych na załączniku nr 2.

2.      Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości określonej w ust. 1.

3.      Wykaz, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.      Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie na okres 21 dni.

2.      Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubinie oraz oficjalnej stronie Powiatu Lubińskiego (www.powiat-lubin.pl).

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Uznając potrzebę włączenia się Powiatu Lubińśkiego w proces przygotowywania  naszego kraju do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć część nieruchomości, przewidzianej do zabudowy halą widowiskowo-sportową, pod budowę hotelu (czerogwiazdkowego) dla potrzeb EURO 2012.

            Lokalizacja hotelu uzasadniona jest sąsiedztwem nowo wybudowanego stadionu Zagłębia Lubin a także korzystnym położeniem przy drodze krajowej nr 3. Hotel wraz z projektowaną halą sportową stanowić będą kompleks.

            Po zakończeniu EURO 2012 obiekt wraz z projektowaną halą widowiskowo-sportową służyć będzie nadal lokalnej społeczności a także stanowić będzie bazę noclegową dla uczestników rozgrywanych meczy lub organizowanych widowisk w hali sportowej oraz na sąsiadującym stadionie piłki nożnej. Budowa tego obiektu to również poszerzenie istniejącej, ale nie wystarczającej, bazy noclegowej w Lubinie.

            Ustalenie okresu dzierżawy na okres 30 lat  nie stoi z sprzeczności z przepisami prawa materialnego – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami a także z uchwałą Nr XXII/128/2000 Rady Powiatu w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

            Realizacja trzech wskazanych celów w pełni uzasadnia podjęcie przedmiotowej uchwały.


Załączniki

1.
  Załącznik 1158.doc
(32 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)