Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 4 sierpnia 2009 r.nr 1145 w sprawie wszczęcia postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym w celu budowy i prowadzenia Parku Wodnego w Lubinie.
Data publikacji: 18.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 18.08.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCVIII/1145/2009   

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 4 sierpnia 2009 r.

 w sprawie wszczęcia postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym w celu budowy i prowadzenia Parku Wodnego w Lubinie.

 

            Na   podstawie   art.  32   ust.  2  pkt  2  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 4 ust. 1  ustawy z  dnia  19 grudnia 2008 r.  -  o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wszczyna   postępowanie  w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym w celu budowy i prowadzenia Parku Wodnego w Lubinie ( termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa hali basenu Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Szpakowej 1 w Lubinie).

 

§ 2

Ustala, iż wybór partnera prywatnego zostanie dokonany w trybie ustawy  z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101).

§ 3

Powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie publiczno prywatnym  w następującym składzie:

 

1. Przewodniczący              -  Rafał Bartkiewicz

2. Sekretarz                         -  Andrzej Chodyra

3. Członek                           -  Leszek Zielonka                             

4. Członek                           -  Engelbert Steckert

 

§ 4

Zatwierdza projekt ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane

 

 

 

§ 5

Wykonanie   uchwały   powierza  Wydziałowi  Infrastruktury Technicznej   i   Zamówień Publicznych.

 

§ 6

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Małgorzacie Drygas-Majce  Staroście Lubińskiemu.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

Uzasadnianie

       Wybór partnera prywatnego dokonany  zostanie w trybie ustawy  z 9 stycznia 2009 r.                   o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 101).

       Przepis art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza dychotomiczny podział trybu wyboru partnera prywatnego w zależności od źródła wynagradzania partnera prywatnego. Jeżeli podstawową formą wynagradzania są wyłącznie środki publiczne, wybór partnera odbywa się na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Natomiast w przypadku gdy wynagrodzenie polega na  prawie do pobierania pożytków ze zrealizowanej inwestycji   wyboru partnera dokonuje się w oparciu            o  przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. W sytuacji  gdy obie formy wynagrodzenia występują w danym przedsięwzięciu należy poddać ocenie, która z form wynagrodzenia ma charakter dominujący. Kluczowe znaczenie w określeniu trybu wyboru partnera publicznego ma użyte w treści art. 4 ust 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym sformułowanie „przede wszystkim”. Z założeń sporządzonej analizy ekonomiczno – finansowej termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy hali basenu Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Szpakowej 1 w Lubinie wynika, że przedsięwzięcie będzie opłacalne.  W tym stanie rzeczy przyjąć należy, że wynagrodzenie partnera prywatnego będą  stanowić pożytki tj. przychody jakie będzie przynosił park wodny z tytułu prowadzonej w nim działalności. Jednocześnie partner publiczny nie wyklucza finansowania przedsięwzięcia środkami pieniężnymi Powiatu Lubińskiego. Możliwość finansowania podmiotu prywatnego zarówno ze środków publicznych jak i świadczeń osób korzystających z usług parku wodnego nie wyklucza wyboru partnera prywatnego w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

       Zgodnie z przyjętym trybem wyboru partnera prywatnego budowa przedsięwzięcia powinna zostać sfinansowana przez partnera prywatnego (koncesjonariusza). Podstawową formą wynagrodzenia  partnera prywatnego będą świadczenia osób korzystających z parku wodnego. Ten schemat nie wyklucza również dopłat ze strony koncesjodawcy, przy czym nie mogą one mieć na celu odzyskania przez koncesjonariusza całości nakładów poniesionych przez koncesjonariusza związanych z wykonywaniem koncesji.

       Przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi dostosowane są do projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno prywatnego, umożliwia to bezpośrednie stosowanie przedmiotowej ustawy. Określona w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi procedura prowadzenia negocjacji umożliwia kształtowanie treści umowy o partnerstwie publiczno prywatnym z uwzględnieniem projekcji podmiotu publicznego jak i partnera prywatnego.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)