Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2009 r.nr 1144 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie rokowań oraz powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
Data publikacji: 10.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 10.08.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCVII/1144/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 lipca 2009 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości w trybie rokowań oraz powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753/ i art. 25 b, art. 39 ust. 2 oraz 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 150 poz. 1251, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  Nr 220, poz. 1412 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340/ oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 5, § 8 ust. 2, § 25 i § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450/, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Postanawia dokonać sprzedaży w trybie rokowań nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjnym oraz garażami położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Władysława Łokietka nr 3 oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 150 o powierzchni 0,2402 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 40010.

 

§ 2

 

1. Ustala cenę wywoławczą dla nieruchomości wymienionej w § 1 na kwotę 750.000,00 zł.

2. Ustala zaliczkę w wysokości 5 % ustalonej ceny wywoławczej dla nieruchomości.

 

 

§ 3

 

Ogłoszenie o rokowaniach w treści jak w załączniku nr 1 do uchwały oraz dodatkowe warunki rokowań – załącznik nr 2, podaje się na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem rokowań do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lubinie, zamieszczenie w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie oraz w Biuletynie Powiatu Lubińskiego.

 

 

 

 

§ 4

 

Powołuję komisję do przeprowadzenia rokowań w składzie:

1.      Przewodniczący:    Jan Raduchowski

2.      Sekretarz:              Joanna Krajewska-Niemczyk

3.      Członkowie:           Małgorzata Sulikowska

4.                                                                  Dorota Lenczuk

5.                                                                  Jadwiga Nowak

 

§ 5

 

Do zadań komisji należy w szczególności:

1)      poinformowanie uczestników o zasadach prowadzenia rokowań,

2)      przeprowadzenie rokowań,

3)      sporządzenie protokołu z rokowań.

 

§ 6

 

W przypadku zakończenia rokowań wynikiem negatywnym, komisja przedstawi Zarządowi Powiatu swoje stanowisko.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki

1.
  ogłoszenie i warunki dodatkowe rokowania 1144.doc
(43 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)