Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2009 r. nr 1131 w sprawie zaopiniowania zaliczenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 331 relacji Tarnówek –Rudna do kategorii drogi powiatowej.
Data publikacji: 14.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 14.07.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCIII/1131/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 lipca 2009 r.

 

w   sprawie  zaopiniowania  zaliczenia  odcinka drogi  wojewódzkiej    nr 331 relacji Tarnówek –Rudna  do kategorii drogi powiatowej.

 

Na  podstawie  art. 32 ust. 1 ustawy  z dnia 5 czerwca o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218,  z  2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458) oraz   art. 6a ust. 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381) Zarząd Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Opiniuje pozytywnie propozycję zaliczenia  odcinka drogi  wojewódzkiej    nr 331 relacji Tarnówek – Rudna  do kategorii drogi powiatowej, zgodnie z załącznikiem mapowym.

 

§ 2

 

Uchwała   wchodzi  w  życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

          Zgodnie z art. art. 6a ust. 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2007 r.  Nr 19, poz. 115, Nr 23,   poz. 136,   Nr 192,   poz. 1381) zaliczenie drogi  do  kategorii  dróg    powiatowych    następuje   w   drodze    uchwały     rady    powiatu   w    porozumieniu  z   zarządem   województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu   opinii prezydentów miast.

          W związku z planowaną rozbudową składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” zaistniała  konieczność  likwidacji   odcinka  drogi  wojewódzkiej oraz wykonania łącznika pomiędzy drogą wojewódzką a drogą powiatową nr 1201D.

          Dolnośląska Służba Dróg i Kolei Wrocław wystąpiła o zmianę kategorii odcinka drogi wojewódzkiej nr 331 i zaliczenie jej do kategorii dróg  powiatowych jako nie spełniającej kryteriów   zawartych   w art. 6 ust. 1 ustawy   o   drogach   publicznych   i   nie  pełniącej wystarczająco ważnych funkcji w układzie dróg wojewódzkich.

          Zgodnie z uchwałą Nr XL/645/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pozbawiono kategorii dróg wojewódzkich odcinek GE drogi wojewódzkiej nr 331 od km 24+455 do km 33+049,  pod warunkiem zaliczenia :

1)     odcinka GA od km 24+455 do km 29+435  do kategorii dróg powiatowych przez Radę Powiatu  w Polkowicach;

2)     odcinka AD od km 29+435 do km 31+735 do kategorii dróg gminnych przez Radę Gminy Grębocice;

3)     odcinka DE od km 31+735 do km 33+049 do kategorii dróg gminnych przez Radę Gminy Rudna.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)