Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2009 r. nr 1130 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 14.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 14.07.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCIII/1130/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 lipca 2009 r.

 w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162  poz. 1568 z 2004 r.   Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1085 i Nr 220, poz. 1420) Zarząd Powiatu   w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Upoważnia Panią  - Grażynę Dąbrowską dyrektora  Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie do  udzielania zamówień publicznych  i  zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami umów dotyczących  wykonania dokumentacji technicznej oraz prac remontowych instalacji wodno- kanalizacyjnej w części budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie wynajmowanej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie do kwoty 50 000 PLN  (słownie: pięćdziesiąt   tysięcy  złotych ).

2. Upoważnienie określone w ust. 1 obowiązuje do 31.12.2009 r.

 

§ 2

 

Zobowiązuje Wydział Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych do współpracy  oraz udzielania wszechstronnej pomocy w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Ryszardowi Kabatowi  Członkowi  Zarządu  Powiatu  Z-cy  Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.   

                                                                    § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)